Kontakti:
01/3360-129 | uo.samobor@hok.hr
Šmidhenova 34 | Rad sa strankama: 8h - 15h

Važne porezne promjene koje u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

• zadržana opća stopa od 25%
• proširen obuhvat stope od 13%
 - za nositelje fonogramskih prava
 - za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
• povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn
• izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge
• usklađenje s Direktivom Vijeća EU - pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

POREZ NA DOBIT
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

• uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:

1. primjenu stope od 12%
2. obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
3. mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
4. gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu

• usklađenje s Direktivom Vijeća EU - o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti
• skraćen rok za podnošenje PD prijave - kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana
• obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak
• inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

POREZ NA DOHODAK
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

• povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
• umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn
• u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
• proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:
- primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
- naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
- uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
• naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom
• predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka
• poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca
• poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja
• poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima
• izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit
• porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze
• propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:

1. kontrola ponašanja
2. financijska kontrola
3. odnos među strankama
• uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća
• pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.

OPĆI POREZNI ZAKON
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

• proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene – jačanje načela „Sadržaj iznad forme“
• iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni
• u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti

FISKALIZACIJA
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

• od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju
• od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu

Poseban porez na motorna vozila
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

• primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA U PODRUČJU POREZA
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

• usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje
• rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika.

Izvor: Porezna uprava

Stupanjem na snagu Pravilnika o putnom listu („Narodne novine“ 57/2018), Pravilnika o izmjenama Pravilnika o putnom listu (NN 55/2019),Odluke kojom se ovlašćuje HGK za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (MMPI 19.07.2018.) i Odluke o visini naknade za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu (MMPI, 19.07.2018.) Hrvatska gospodarska komora je ovlaštena ustanova za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu.
Poslovi vezani uz izdavanje knjige putnih listova obavljati će se putem županijskih komora.

 Od 1. siječnja 2020. godine na snagu stupa novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Novim zakonom je na novi način i u novim iznosima uređeno obračunavanje turističke članarine.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi usvojen je početkom listopada prošle godine, njegova je djelomična primjena počela 1. prosinca 2018. godine, a puna primjena počinje 1. srpnja 2019. godine.

Naime, Zakonom je od početka prosinca prošle godine najprije uvedena obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave, a od početka srpnja obvezno je i izdavanje elektroničkih računa po sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi. Tako obveznici javne nabave više ne smiju primati, a njihovi im dobavljači izabrani u tom postupku više ne smiju izdavati račune na papiru već svi računi u postupku javne nabave moraju biti elektronički računi.

Obveza eRačuna odnosi se na cjelokupnu javnu nabavu, što znači na postupak velike vrijednosti, ali i tzv. nabavu male vrijednosti odnosno nabava roba i usluga vrijednosti ispod 200.000 tisuća kuna te nabava radova vrijednosti ispod 500.000 kuna, kao i na jednostavnu ili bagatelnu nabavu putem narudžbenica.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi jasno je propisao da se on odnosi na javne, sektorske i druge naručitelje kao obveznike javne nabave, izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave te informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave.

Elektronički račun ili eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Po sadržaju eRačun je istovjetan papirnatom računu i sadrži sve obvezne stavke propisane važećim zakonskim propisima.

Svi računi razmijenjeni u javnoj nabavi moraju biti poslani i zaprimljeni putem nacionalne centralne platforme za razmjenu eRačuna, dakle ne e-poštom ili na neki drugi način.

Svi sudionici u procesu razmjene eRačuna moraju komunicirati isključivo prema jednoj pristupnoj točki (Centralnoj platformi) i pritom se moraju registrirati u sustav kako bi ih sustav mogao prepoznati.

Ulogu Centralne platforme obavlja Financijska agnecija (Fina) i njome se moraju koristiti čisti javni naručitelji. Ostali korisnici mogu izabrati i nekog drugog informacijskog posrednika na tržištu, koji nude uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava. U ovom trenutku to su:

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje eRačuna
HRVATSKA POŠTA (HP) – zaprimanje eRačuna
Hrvatski telekom (HT) – slanje eRačuna
mSTART d.o.o. – slanje eRačuna
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačuna) – slanje i zaprimanje eRačuna
Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON) – za slanje eRačuna
Hitra produkcija dokumenata d.o.o. – slanje eRačuna
EDITEL ADRIA d.o.o. – slanje eRačuna
POS d.o.o. – slanje eRačuna

Za registraciju na centralnu platformu bilo obveznika javne nabave bilo njegova informacijskog posrednika, potrebno je ispuniti Zahtjev za registraciju na servis eRačun za državu (dostupan na mrežnim stranicama FINA-e).

Za sve obrtnike Hrvatska obrtnička komora pripremila je 10 najčešćih pitanja i odgovora o e-računu koje možete pogledati ovdje

Zbog nedostatka radnika Hrvatska obrtnička komora već dulje vrijeme ukazuje na potrebu za povećanjem kvota u sektoru graditeljstva i ugostiteljstva, gdje je zabilježen najveći deficit radnika.

Od 1. prosinca 2018. godine počela je djelomična primjena Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18).

logo facebook

UOS katalog

UOS top poduzetnik

UOS startup

UOS price

 

artifex